הרב גלעד קריב – בלוג יהודי-דמוקרטי


תגובה אחת

פרשת קדושים: בין פולחן לבין אתיקה, בין דין תורה לבין דרך ארץ

השבת המיוחדת והטעונה שבין יום הזיכרון לשואה ולגבורה לבין יום הזיכרון ויום העצמאות מפגישה אותנו השנה הזו עם פרשת "קדושים" שבחומש ויקרא. בשנים שאינן מעוברות נקראת הפרשה המיוחדת הזו לאחר יום העצמאות. השנה, בזכותו של אדר ב', מהווה הפרשה רקע הולם ל"עשרת ימי הזיכרון וההודיה" של הלוח העברי-ישראלי.

פרשת "קדושים" מוקדשת בעיקרה לשורה ארוכה של מצוות. חלקן מצוות אמונה ופולחן. מרביתן מצוות אתיות, מוסריות וחברתיות העוסקות ביחסי אדם עם חברו ובבנייה של חברה על יסודות של צדק ומשפט.

עצם הכללתה של הפרשה בחומש ויקרא הידוע כ"תורת כוהנים" נושאת עמה שיעור חשוב. גם בתוך מסכת המצוות פולחניות, המתמקדות בענייני טומאה וטוהרה, מלאכת הקורבנות ותפקידם של הכוהנים והלוויים משרתי המשכן – בפסגת השיח הדתי והערכי נמצאים האתיקה, המוסר, ויחסי אדם וחברו ואדם והחברה בה הוא חי. הוגים דתיים רבים, מזכירים כי אחרי המלים הידועות "ואהבת לרעך כמוך" (ויקרא יט כ) מופיעות המלים "אני יי" ומדגישים בכך שאין כאן עניין הומניסטי גרידא אלא סוגיה אמונית. על אותו המשקל ראוי להזכיר כי לפני המלים "אני יי" באות המלים "ואהבת לרעך כמןך".

המישור המרכזי בו נבחן האדם על אמונתו צריך וראוי להיות המישור שבין האדם לזולתו.

את הרעיון הזה ניתן למצוא גם במנהג להתחיל בצהרי השבת הזו את מחזור הלימוד השנתי במסכת אבות שבמשנה. המסכת הבנויה באוסף אמירות, פתגמים ותובנות חיים של חכמי המשנה, עוסקת בשני עניינים גדולים: תלמוד תורה ואתיקה אישית.

רבים ממכמני הלשון של העברית, העוסקים בענייני אדם וחברו, מקורם בששת פרקי המסכת. החל מסוף תקופת הגאונים (מאה שמינית – תשיעית) יש בנמצא עדויות לקריאת פרק מהמסכת בכל אחת משבתות האביב והקיץ. המניע המרכזי לקביעת הלימוד הוא הרצון לשנות וללמוד את המסכת בימים שבין חג החירות לחג מתן תורה, וייתכן שלשם כך אף הוסף פרק נוסף למסכת, על מנת שמספר פרקיה יתאים למספר השבתות שבין שני החגים. קריאתה של המסכת המתמצתת את עולמם הרעיוני של חז"ל לפני חג מתן תורה היא ביטוי מעשי של העיקרון הגדול "דרך ארץ קדמה לתורה" או בלשון אחת מהמשנות במסכת עצמה:

"אם אין תורה אין דרך ארץ, אם אין דרך ארץ אין תורה" (אבות, ג ד)

אהבה, תוכחה ותקומה

אחת מהמצוות בפרשה המקדימות במעט את מצוות "ואהבת לרעך כמוך" עוסקת בשנאה ובתוכחה. על פי רוב אנו נוטים לקשר בין השתיים. האדם נוטה להוכיח, לתקוף, להאשים את מי שהוא אינו אוהב. פרשת "קדושים" מציעה את ההיפך:

"לא תשנא את אחיך בלבבך, הוכח תוכיח את עמיתך, ולא תשא עליו חטא" (ויקרא יט יז)

היכולת להוכיח את העמית, האדם הניצב לעומתך, היא דווקא תריס בפני השנאה, לשיטת התורה; דרך להבטיח ששנאתו לא תשתרש בלבך. התוכחה מחייבת את ההתייצבות שלך למול הזולת ואת אי ההתעלמות ממנו. סביר להניח שהוא גם ישיב לך בטוב או בתוכחה נגדית.

שנאת הלב מבוססת על חיץ, על הסרת המבט מעיניו של האחר. בעקבות הכרת הערך הגדול של התוכחה, חלק מבעלי המדרש והמפרשים פירשו את חלקו האחרון של הפסוק "ולא תשא עליו חטא" כמתייחס לדרך תוכחה. לאחר שעמדנו על מעלתה, דורשת התורה, לשיטת אותם הפרשנים, שהתוכחה תיעשה בדרך בה חטא כדוגמת הלבנת פנים או אמירת דבר שקר.

במדרש ההלכה "ספרא" מובא דיון קצר בין שלושה מהחכמים שפגשנו לאחרונה בהגדה של פסח. רבי טרפון גרס שבדור הזה אין מי שיוכיח. רבי אלעזר בן עזריה הציע שבדור הזה אין מי שיודע לקבל תוכחה, ורבי עקיבא (זה שגרס "ואהבת לרעך כמוך – זה כלל גדול בתורה") אמר שבדור הזה אין מי שיודע איך צריך להוכיח.

מבט חטוף על השיח הציבורי בחברה הישראלית, ערב יום העצמאות ה-68, מלמד עד כמה האגדה הזו רלוונטית מתמיד. תוכחה, ביקורת ושיח נוקב נתפסים כסימן של שנאה ולא כסימן של אהבה. במקום להבין שתוכחה מבטאת יחס של דאגה ואכפתיות היא נתפסת לא אחת כבגידה. מתוך הניסיון להשתקתה מתחדדת שנאת הלב כלפי מי שמנסה להוכיח. מנגד, גם השאלה כיצד יש להוכיח ומה היא הדרך הנכונה והזמן הנכון לעשות זאת, נותרת פעמים רבות מדי ללא מענה משוכלל דיו.

בקהילות היהדות הרפורמית נוהגים השבת הזו לציין את שבת "תקומה" על משקל שבת "תשובה" שבין ראש השנה ליום הכיפורים. שבת תשובה היא שבת של תוכחה וחשבון נפש, ולא פחות מכך היא שבת שיש בה עדות של ברית ואהבה. אולי לנוכח סערת דבריו של סגן הרמטכ"ל ביום הזיכרון לקדושי השואה, טוב להקדיש את שבת פרשת קדושים גם למחשבה על תפקידה של התוכחה במניעת שנאה, על הקשר שבין עצמאות לשיח עצמאי ופתוח, ועל היכולת לחגוג את התקומה גם באהבה וגם בתוכחה.


2 תגובות

פרשת השבוע שלי: "ואהבת לרעך" – לא רק במעגל הקרוב

ארז ביטון

ארז ביטון

גם השנה הזו, ציינו את יום הזיכרון לחללי צה"ל ואת יום העצמאות בעיצומו של השבוע בו קוראים את פרשות "אחרי מות" ו-"קדושים". מבלי להתכוון לכך יצרה מסורת הקריאה בתורה תזכורת מדויקת שבצד הכאב הלא מרפה "אחרי מות קדושים" קיימת גם החובה לבדק בית מתמיד (כעניינה המרכזי של פרשת "אחרי מות"), ולחתירה לבנייתה של חברה שמעשיה נמדדים ב"מאזני צדק, אבני צדק, איפת צדק והין צדק" (ויקרא יט לו) (כעניינה המרכזי של פרשת "קדושים").

הפסוק המוכר ביותר בשתי הפרשות הוא ללא ספק: "… ואהבת לרעך כמוך, אני יי" (ויקרא יט יח). על הפסוק הזה קבע רבי עקיבא את המאמר: "ואהבת לרעך כמוך – זה כלל גדול בתורה", הנזכר במקומות שונים בספרות חז"ל. בחירתו של רבי עקיבא במצווה מפרשת קדושים ניתנת להבנה בין השאר על רקע הביוגרפיה שלו: ראשית – התנכרותו של כלבא שבוע, חותנו, כלפיו וכלפי רעייתו רחל. שנית – הסיפור המובא בתלמוד הבבלי במסכת יבמות על 24 אלף תלמידיו, שמתו משום שלא נהגו כבוד זה בזה. סיפור זה, הקובע שמיתת התלמידים ארעה בין פסח לשבועות, שימש בסיס ותירוץ למנהגי האבלות של תקופת העומר, שהתפתחו מאוחר הרבה יותר.

בין אם מות התלמידים היה במגיפה כפי שמציע התלמוד, ובין אם, כפי שהציעה ההיסטוריוגרפיה הציונית, מדובר בסיפור כיסוי להשתתפות תלמידיו של רבי עקיבא במרד בר כוכבא – הרעיון שהאיום הגדול ביותר טמון ביחסים הפנימיים של הקבוצה ובאי היכולת לנהלם על בסיס של כבוד – מתגלם היטב במצוות "ואהבת לרעך כמוך" ובקביעתה ככלל הגדול בתורה.

בכל אותם המקומות בספרות חז"ל שמאמרו של רבי עקיבא מופיע (והקדום שבהם הוא מדרש ההלכה "ספרא"), יש למאמר זה המשך, הנאמר מפי תלמידו וחברו של רבי עקיבא: שמעון בן עזאי. במענה לדברי רבו-חברו הוא קובע: " 'זה ספר תולדות האדם' – כלל גדול מזה". בן עזאי בוחר בקביעה שבריאתו של האדם בצלם האלוהים הוא הכלל היסודי, בהתייחסו לפסוק מספר בראשית:

"זֶה סֵפֶר תּוֹלְדֹת אָדָם בְּיוֹם בְּרֹא אֱלֹהִים אָדָם בִּדְמוּת אֱלֹהִים עָשָׂה אֹתו" (בראשית ה א)

ייתכן ובן עזאי בקש להציע כי הסיבה לחובת "ואהבת לרעך כמוך" טמונה בעובדה היסודית שכל בני האדם נבראו בצלם. ייתכן וביקש לרמוז שאסור לצמצם את החובה רק לאלו הנתפסים על ידך כרעיך. רמז לעניין הזה נמצא במאמר אחר של בן עזאי המופיע בפרקי אבות: "אל תהי בז לכל אדם, ואל תהי מפליג לכל דבר, שאין לך אדם שאין לו שעה ואין לך דבר שאין לו מקום" (אבות ד).

קריאתה של פרשת קדושים עצמה מעלה את האפשרות שהמסורת שלנו מודעת לסכנה שמצוות "ואהבת לרעך כמוך" תיוחס רק לאלו הנתפסים כרעינו, כשייכים לקבוצה, למעגל הפנימי. פסוקים אחדים אחרי הפסוק המוכר והמצוטט ביותר מהתורה, ממשיכה פרשת קדושים למצווה נוספת, העושה שימוש כמעט באותן המלים. המצווה הזו, לצערנו, זוכה להרבה פחות תשומת לב: "כאזרח מכם יהיה לכם הגֵר הגָר אתכם, ואהבת לו כמוך, כי גרים הייתם בארץ מצרים,אני יי אלהיכם" (ויקרא יט לה).

– – – –

עוד מצווה אחת של פרשת קדושים, ראויה לתשומת לב מיוחדת, בזכותו של חג העצמאות החולף:

"לֹא תְקַלֵּל חֵרֵשׁ וְלִפְנֵי עִוֵּר לֹא תִתֵּן מִכְשֹׁל וְיָרֵאתָ מֵּאֱלֹהֶיךָ אֲנִי יי" (ויקרא יט יד).

למרות כל סערותיו המכוערות והמתוכננות היטב של "פרס ישראל" השנה הזו, ולמרות שראש הממשלה, בנאומו כשר החינוך בפתח הטקס, בחר שלא להיוותר ממלכתי (בניגוד גמור לדרכו של נשיא המדינה החג הזה) – הטקס עדיין היה מרגש מאוד ומשמעותי. שיאו, ואני מאמין שכך חשים רבים, היה הפרס שהוענק למשורר ארז ביטון ולדבריו בשם חתני וכלת הפרס.

בודדים בלבד מבין פרשני המקרא פרשו את מצוות "לפני עיוור לא תתן מכשול" בדווקנות, כנוגעת אך ורק, למכשול המושם בפני זה שאינו רואה. רוב בעלי המדרש והפרשנות הרחיבו את המצווה לכל סיטואציה של השאת עצה רעה במכוון למי שעלול להיכשל בה. למראה דמותו של ביטון המקבל את הפרס, ולמשמע דבריו החשובים, מתחדד הצורך לפרש באופן מצמצם ומרחיב את המצווה בעת ובעונה אחת. מצמצם – בדרך הקושרת אותה לפשט הדברים – ליחסינו כלפי אנשים בעלי מוגבלות, נכות או צורך ייחודי. מרחיב – בתביעה שלא רק נמנע מהנחת מכשול אלא גם שנדאג כחברה להסיר מפניהם כל מכשול.

שיר אחד של ביטון שאני אוהב מאוד נקרא: "משפחה". הוא עוסק באחד המכשולים הגדולים שהוצבו בפניו כאדם צעיר שהתעוור, ונעקר כתוצאה מכך, ממשפחתו. השיר מדבר על יכולתו כילד להסיר מדרכו מכשול אחד בכאב גדול – תזכורת לחובה שמוטלת על חברה המבקשת להציב את "ואהבת לרעך כמוך" ואת "זה ספר תולדות האדם" ככללי היסוד שלה.

וַאֲנַחְנוּ יְלָדִים בְּבֵית חִנּוּךְ עִוְּרִים בִּירוּשָׁלַיִם,

תּוֹפְסִים שִׁבְעָה יְלָדִים בְּיֶלֶד אֶחָד

וְאוֹמְרִים לוֹ

תִּהְיֶה אַתָּה אָבִינוּ

וְאוֹמְרִים לָהּ

תִּהְיִי אַתְּ אִמֵּנוּ,

וְנִתְקָלִים גּוּף יֶלֶד בְּגוּף יֶלֶד

לֶאֱסֹף חֹם

בְּמַרְאִית עַיִן שֶׁל הִתָּקְלוּת.

וְעוֹשִׂים מִשְׁפָּחוֹת מִשְׁפָּחוֹת

וְקוֹרְאִים לְיֶלֶד אֶחָד: אַבָּא שָׁלוֹם

וּלְיַלְדָּה אַחַת אִמָּא שׁוֹשַׁנָּה,

וּלְיַלְדָּה אַחַת הָיִיתִי קוֹרֵא אֲחוֹתִי אֲחוֹתִי רָחֵל

וּלְיֶלֶד אֶחָד אָחִי אָחִי יוֹסִי

כָּךְ הָיִינוּ עוֹשִׂים מִשְׁפָּחוֹת כְּאִלּוּ

וַאֲנַחְנוּ יְלָדִים בְּבֵית חִנּוּךְ עִוְּרִים בִּירוּשָׁלַיִם.